Každý z nás, kdo disponuje řidičákem, si dovede jen těžko představit, že by o tuto možnost mohl někdy, byť jen dočasně, přijít.  Zpravidla o tom příliš neuvažujeme, ale pravdou je, že k zákazu řízení se lze různými způsoby dopracovat, i když přestupky nepácháte na denním pořádku.  O to důležitější a cennější pak může být potřebná právní asistence, která odebrání řidičáku zabrání, nebo alespoň umožní jeho rychlejší navrácení.

Ke ztrátě řidičského oprávnění může dojít v zásadě dvojím způsobem:

  1. v rámci spáchání dopravního přestupku, s nímž zákon spojuje sankci zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (tzv. zabavení řidičského průkazu).
  2. kumulací méně závažných přestupků v rámci bodového systému, které sami o sobě sice nepředstavují ztrátu řidičského oprávnění, nýbrž se tak stane při dosažení 12 bodů.

Zákaz činnosti

Vzhledem k tomu, že většina řidičů obviněných ze spáchání přestupku, s nímž zákon spojuje sankci zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel potřebuje řidičský průkaz, logicky se snaží docílit toho, aby jim řidičský průkaz zůstal.  Této problematice se dlouhodobě věnuji, když k zabránění pozbytí řidičského oprávnění pro klienty využívám veškeré zákonné prostředky, které mi k tomu právní řád dává. V režimu správního řízení je to zejména odvolánípřezkum správního rozhodnutí či obnova řízení. Tradičně, jsou-li proto dobré předpoklady, pak podávám proti rozhodnutí krajského úřadu žalobu ve správním soudnictví, a pokud ani to nestačí, tak i kasační stížnost.  Pokud už k sankci zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nevratně dojde (tj. nelze jej zvrátit dostupnými právními prostředky), pak mají řidiči možnost žádat správní orgán o prominutí zbytku trestu po vykonání přinejmenším jedné poloviny.

Chci podad odvolání / prominout zbytek trestu

Vybodování

Ke ztrátě řidičského oprávnění může dojít i v důsledku méně závažných a opakovaných porušení zákona v rámci bodového systému.  Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR, přičemž body jsou stanoveny pevně v příloze zákona (viz TABULKA přestupků s body). Body uděluje úřad příslušné obce s rozšířenou působností, nikoliv policie ani policista. Aktuální bodový stav řidiče je možné zjistit na kterémkoliv Czech POINtu (pošta, notáři), na obecním úřadě nebo online (pokud máte soukromou datovou schránku).

Jedná se o "trestné" body – stav, kdy 0 bodů je dobře, 12 bodů je špatně. Za bodovaný přestupek se přičítá od 2 do 7 bodů.

Body je možné i odečítat - 4 body se odečtou automaticky po roce ježdění bez bodovaného přestupku a 3 body je možné za určitých okolností odečíst úspěšným absolvováním školení bezpečné jízdy.

Při dosažení 12 bodů dochází k tzv. vybodování a vše směřuje ke ztrátě řidičského oprávnění na jeden rok. Na rozdíl od zákazu řízení, který byl udělen jako trest ve správním řízení za závažný přestupek (viz. výše) u vybodování nelze žádat o prominutí zbytku po polovině "trestu", což je často mylná představa řidičů.

Proti výzvě k odevzdání řidičského průkazu je možné se bránit podáním námitek.

Pro vrácení řidičského průkazu musí řidič po roce od pozbytí řidičského oprávnění absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti v autoškole, lékařskou prohlídku a následně dopravně psychologické vyšetření.