Z praxe mám zkušenost, že mnozí členové statutárních orgánů bytových družstev či společenství vlastníků jednotek nevnímají, jakou mají právní odpovědnost při rozhodování v těchto orgánech.  Přitom ve své funkci mohou, a zpravidla tomu tak je, spravovat majetek v řádech milionů korun, a neuvědomují si, že nesprávným rozhodnutím či jeho opomenutím, mohou spravovanému subjektu způsobit nemalou újmu. 

Řada lidí vezme funkci např. ve výboru SVJ z důvodu toho, že nikdo jiný z ostatních členů společenství o top nejeví zájem.  Často je to „nevděčná práce“, většinou vykonávaná bezúplatně. Neuvědomují si ale, že tím na sebe berou závazek jednat s péčí řádného hospodáře, to znamená s veškerou pečlivostí a osobní odpovědností. Musí tedy například kontrolovat veškeré zakázky, které SVJ zadává, ať již se jedná o potřebné opravy nebo dodávky služeb.

Dalším typickým příkladem, který se objevuje snad v každém SVJ, je neplnění zákonné povinnosti přispívat na správu domu a pozemku a dále povinnosti platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) vlastníkem jednotky. Ačkoli výbor SVJ o těchto nedoplatcích často ví a dlužníka na ně pravidelně upozorňuje, nemusí to být z hlediska péče řádného hospodáře dostačující.  Absence včasných a správných právních kroků se nemusí vyplatit!

Můžete se na mne obrátit s jakýmkoliv právním problémem či dotazem, spadajícím právě do oblasti správy SVJ či BD. 

Co dalšího konkrétně pro vaše SVJ či BD mohu udělat?

  • komplexní právní audit vnitřní dokumentace (vytyčení rizik, nastavení, změny)
  • vymáhání dlužných příspěvků na správu domu a pozemku
  • právní pomoc při řešení porušování členských povinností, včetně vyloučení člena družstva
  • převody jednotek do vlastnictví členů bytového družstva při privatizaci
  • individuální konzultace pro členy statutárních orgánů
  • změny zápisu ve veřejném rejstříku (OR)
  • privatizaci BD, jeho likvidaci s paralelním založením SVJ
  • zastoupení před soudem