Pokud jste utrpěli újmu na zdraví v dopravní nehodě, při plnění pracovních povinností, neodborným zásahem lékaře ve zdravotnickém zařízení nebo v důsledku protiprávního jednání třetí osoby, nebo jste přišli o někoho blízkého, ozvěte se mi! 

A co můžete vlastně žádat?

V řadě první je to bolestné – systém metodiky Nejvyššího soudu ČR ke stanovení konkrétní částky je tvořen bodovým systémem, který klasifikuje bolestivé stavy podle toho, jaké části těla postihují a jakým způsobem. Rovněž vyjadřují míru bolesti jako tělesné a duševní strádání. Jednotlivá zranění se pak ohodnocují určitým počtem bodů. Konkrétní kompenzace je pak stanovena za každý jednotlivý bod, jehož výše představuje 1% hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest.  Vznik bolesti se vždy váže k akutní fázi bolestivého stavu s tím, že výši nároku lze vyčíslit až v době stabilizace bolesti.

Bodovým systémem stanovená kompenzace však může být ještě ovlivněna okolnostmi hodnými zvláštního zřetele, které se rovněž odčiňují. Takovými okolnostmi může být například úmyslné ublížení na zdraví nebo ublížení na základě diskriminace a mnoho dalších situací.

V řadě druhé je to ztížení společenského uplatnění (trvalé následky).  U ztížení společenského uplatnění bylo přistoupeno k vytvoření zcela nového systému, který vedle nezbytného odborného lékařského zatřídění újmy zohledňuje i lépe definovaný a zdravotní újmě přiřazený rozsah postižení (omezení), jednak ve vztahu 

k průměrnému (obvyklému) poškozenému, a to zejména z pohledu všech myslitelných stránek lidského života, tj. všech oblastí, v nichž pro trvalé zdravotní následky dochází k omezení či dokonce k plnému vyřazení z možnosti se společensky uplatnit a naplnit tak zákonem předvídanou podmínku „lepší budoucnosti“, jednak s přihlédnutím k individuálním odlišnostem každého jednotlivého případu.

Vymáhat náhradu můžete prostřednictvím civilní žaloby, ve které vyčíslíte celkovou výši požadované náhrady. Je vždy lepší žalobou požadovat částku několikanásobně vyšší. Nikdy si nemůžete být jistí, jak velkou náhradu soud přizná. Nemůže Vám ovšem přiznat vyšší částku, než jakou v žalobě navrhnete. Žaloba musí být samozřejmě doplněna o důkazy, které v tomto případě budou tvořit zejména lékařské posudky, ale velmi důležitým důkazem jsou také psychologické posudky. 

Můžete se být jistí, že v případě právního zastoupení budete mít významně vyšší šanci, že získáte skutečně spravedlivé odškodnění, odpovídající závažnosti vzniklé újmy, s přihlédnutím ke komplikacím, délce léčení, psychickým útrapám apod.