Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

Body

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km.h-1 a méně
než 20 km.h-1 v obci nebo o více než 10 km.h-1 a méně než 30 km.h-1 mimo obec

2

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem
při řízení vozidla

2

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 4)

3

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

3

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů 42)

4

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že 
bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km.h-1 a více v obci nebo
o 50 km.h-1 a více mimo obec

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

5

řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po jeho požití, po kterou 
je řidič ještě pod vlivem alkoholu, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem

7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

7

vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno

7

při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno

7

předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno

7

odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou látkou

7

neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7

neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života

7

 

Bodový systém (tabulka 2018) je v zákoně č. 361/2000 Sb. Odkazuje na další právní předpisy: