ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů:

Mgr. Vlastimil Šipl, advokát, IČO: 71466851, se sídlem Moravské náměstí 690/15, 602 00 Brno, email: sipl@aksipl.cz, web: www.aksipl.cz

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informuji jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovávám o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

1) Zpracovávané osobní údaje

Zpracovávám osobní údaje u následujících kategorií osob:

  1. Uchazeči o zaměstnání nebo stáž (praxe)
  2. Stážisté a absolventi stáže (praxe)
  3. Dodavatelé zboží a služeb
  4. Klienti
  5. Potenciální klienti
  6. Třetí osoby v souvislosti s mnou poskytnutými právními službami

Osobní údaje těchto osob zpracovávám v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném níže.

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Uchazeči o zaměstnání nebo stáž (praxe)

Posouzení vhodnosti uchazeče při výběrovém řízení a znovu oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době

Právním základem je plnění smlouvy, resp. provedení opatření, přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Zpracovávám zejména vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a další informace obsažené ve vašem životopise.

Osobní údaje zpracovávám po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

Případné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení

Právním základem je můj oprávněný zájem.

Zpracovávám zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci uchazečů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.

Vedení evidence výsledků výběrových řízení

Právním základem je můj oprávněný zájem.

Zpracovávám pouze základní identifikační a kontaktní údaje spolu s informací o výsledku výběrového řízení, abych s touto informací mohli pracovat v případě, že se budete opětovně ucházet o zaměstnání.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let.

Stážisté a absolventi stáže (praxe)

Plnění a realizace smluv uzavřených se stážisty

Právním základem je plnění smlouvy, zejména dohody o výkonu odborné stáže.

Zpracovávám zejména identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech stážistů za účelem realizace smluvního vztahu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Dodavatelé zboží a služeb

 

Plnění smlouvy

Právním základem je plnění smlouvy.

Zpracovávám zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Plnění povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

Právním základem je plnění právních povinností, které mi ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Zpracovávám zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

 

Vedení databáze spolupracovníků a potenciálních spolupracovníků v oblastech souvisejících s právními službami

Právním základem je můj oprávněný zájem.

Zpracovávám zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Klienti

Poskytování právních služeb a plnění dalších smluvních povinností vůči klientům

Právním základem je plnění smlouvy.

Zpracovávám zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.

V rozsahu nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků klienta může docházet i ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zejména informace o zdravotním stavu nebo o pravomocných odsouzeních).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

 

Vedení dokumentace o případu klienta a plnění dalších povinností plynoucích ze zákona o advokacii, daňových předpisů a stavovských předpisů

Právním základem je plnění právních povinností.

Zpracovávám zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí právních služeb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

Právním základem je můj oprávněný zájem.

Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.

Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací či stížností, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi mnou a mými klienty.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Potenciální klienti

Komunikace s potenciálními klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání

Právním základem je můj oprávněný zájem.

Zpracovávám zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Třetí osoby v souvislosti s námi poskytnutými službami

 

Plnění smlouvy uzavřené s našimi klienty

Právním základem je můj oprávněný zájem a plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie.

Zpracovávám zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a informace související s mnou poskytnutými službami.

V rozsahu nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků klienta může docházet i ke zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zejména informace o zdravotním stavu nebo o pravomocných odsouzeních).

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu s naším klientem, v případě úschov po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

               

 

 

2) Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

  • zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje dle mých pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR:Přístup k vašim osobním údajům mají provozovatelé mnou využívaných programů nebo poskytovatelé mnou využívaných služeb – zejména Praetor Systems s.r.o., IČO: 24694380 (informační systém pro advokacii), František Pavlíček, IČO: 665 65 286, (vedení účetnictví); THINline s.r.o., IČO: 26747359 (poskytovatel webhostingu).
  • trvale spolupracující advokáti při poskytování právních služeb: Mgr. Ing. Jiří Hora, advokát (IČO: 71465723), Mgr. Marta Ptáčková, advokátka (IČO: 71334475), Mgr. Eva Klimánková, advokátka (IČO: 71466525), JUDr. Beáta Koukalová, advokátka (IČO: 01903411), Mgr. Pavel Kuchynka, advokát (IČO: 03825221).
  • orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžadují právní předpisy;
  • osobní údaje nepředávám do třetích zemí mimo Evropskou unii.

V odůvodněných případech můžu předat vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

3) Cookies

Moje internetové stránky www.aksipl.cz mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

4) Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování. 

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5) Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat ode mne přístup k osobním údajům týkajícím se vaší osoby, za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou mnou na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111

E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n

www.uoou.cz

 

Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.