Jste-li zaměstnavatelem, připravím pro vás kompletní pracovněprávní dokumentaci, popř. upravím stávající, tak aby odpovídala právním předpisům.  Typicky se jedná pracovní smlouvy, dohody o pra­cích konaných mimo pracovní poměr, vytváření vnitřních předpisů zaměstnavatele, změny pra­covního poměru, přeložení zaměstnance, práv­ní jednání související s ukončením pracovního poměru, hromadná propouštění, mzdy a platy, překážky v práci, odpovědnost za škodu, bezpeč­nost práce, problematika diskriminace apod.

Problematický zaměstnanec?

Dále poskytuji právní asistenci v případech, kdy zaměstnanec porušuje své pracovní povinnosti (opakovaně méně závažně či jednorázově závažně) či vám jako zaměstnavateli způsobil škodu na majetku a zvažujete, že s takovým zaměstnancem pracovní poměr rozvážete.  Volba způsobu a formy rozvázání pracovního poměru však nemusí být vždy jednoduchá a vyžaduje důkladné právní posouzení a následné dodržení určitých podmínek.  Pokud to uděláte špatně, nejen že pracovní poměr neskončí platně, ale navíc zaměstnanci budete muset vyplácet náhradu mzdy, i když nebude žádnou práci vykonávat.  Dojde-li pak ke sporu, tyto zpravidla trvají několik let a celková finanční náročnost, v případě neúspěchu zaměstnavatele (který na rozdíl od zaměstnance zvýšené ochrany zákona nepožívá), je pak značná.  

Pomůžu vám těmto rizikům předejít důkladným právním posouzením a připravím příslušné právní dokumenty zcela na míru dané situaci.