Zpoždění, zrušení letu a odmítnutí přístupu na palubu letadla je upraveno nařízením EU č. 261/2004, které nahradilo dřívější vnitrostátní právo. Lze říci, že nařízení stanovilo velmi přísná pravidla pro zrušení letů a náhrady cestujícím za takovéto zrušení. Uvedené nařízení se vztahuje na cestující, kteří mají potvrzenou rezervaci na některý let a na letišti se včas přihlásili k přepravě, tedy jinými slovy k odbavení. Výjimkou je situace, kdy např. zrušení letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým nebylo možné žádnými přiměřenými opatřeními zabránit. Takovými okolnostmi jsou například stávky personálu letiště, počasí nebo bezpečnostní rizika.

Ačkoliv za určitých podmínek, může letecký dopravce odepřít cestujícím nástup do letadla proti jejich vůli, musí tyto cestující neprodleně odškodnit a poskytnout jim pomoc stanovenou nařízením. Toto pravidlo se vztahuje i na zpoždění letu. Konečně v případě, že je let zrušen bez náhrady a cestující nejsou o zrušení informováni alespoň 2 týdny předem, mají právo na pomoc a náhradu škody. Toto neplatí tehdy, je-li cestujícím oznámeno zrušení letu ve lhůtě menší než dva týdny před plánovaným časem a je jim nabídnut jiný přiměřený let, dle přísných kritérií uvedených v nařízení.

Náhrada škody je nařízením stanovena na částky v rozmezí od 175 € do 600 € v závislosti na délce letu a případném zpoždění. Samotná pomoc pak spočívá, v závislosti na okolnostech, v poskytnutí stravy a občerstvení nebo ubytováním v hotelu, v náhradě pořizovací letenky nebo zpátečním letu do místa odletu anebo přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek na cílové místo letu.

 

Při zrušení či zpoždění letu

Při odepření nástupu na palubu

Při snížení cestovní třídy