Úrok, výše, doba splatnosti …

Co vše musí ve smlouvě o zápůjčce být?

Smlouva o zápůjčce má reálnou povahu. Nikoliv pouze konsensuální, což  znamená, že k jejímu vzniku musí dojít i k plnění, tedy k přenechání zastupitelné věci (zpravidla peněz) vydlužiteli (dříve dlužníkovi). Jde-li o zápůjčku, jejímž předmětem jsou peníze, lze sjednat úrok v takové výši, aby jeho výše neodporovala dobrým mravům. Předmětem zápůjčky může být jakákoliv zastupitelná věc. Při jejím vracení platí úprava dle § 2391 NOZ.

Struktura smlouvy:

  • Identifikace smluvních stran (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. jiná doručovací adresa účastníků, u právnických osob název firmy, sídlo, IČO),
  • Výše zápůjčky (je třeba uvést konkrétní částku v libovolné, ale oficiální a existující měně).
  • Způsob poskytnutí zápůjčky (v hotovosti, bezhotovostně). U hotovostní zápůjčky platí, že může být poskytnuta do částky 270 000,-Kč, vyšší částky je třeba poukázat bezhotovostním (bankovním převodem).
  • Vzájemné projevy vůlí zapůjčitele (tj. věřitele) a vydlužitele (tj. dlužníka), tj. projev vůle zapůjčitele přenechat vydlužiteli zastupitelnou věc (peníze) tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu.
  • Úrok za poskytnutí zápůjčky - není podstatnou náležitostí smlouvy, nebude-li stanoven vůbec nebo bude-li ve výši 0,-Kč, bude se jednat o zápůjčku neúročenou.
  • Splatnost zápůjčky – tedy, kdy mají být peníze vráceny (včetně úroku, je-li sjednán). Nejedná se podstatnou náležitost smlouvy, ale určení splatnosti je třeba více než doporučit z důvodu právní jistoty.
  • Podpisy účastníků (nevyžaduje se úředně ověřený podpis).