Kupujete nebo prodáváte nemovitost?

Pohlídejte si následující náležitosti

Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním subjektů práva, k jehož účinnosti dochází přijetím návrhu druhou smluvní stranou, má obligační účinky a věcně právní účinky.

Obligační účinek je právo, díky kterému kupující získá předmět do vlastnictví a prodávajícímu zaplatí kupní cenu. Věcně právním účinkem je převod vlastnického práva, který v případě převodu nemovité věci nastává zápisem do veřejného seznamu, v případě převodu nemovité věci do katastru nemovitostí.

Co je nemovitá věc, vymezuje nový občanský zákoník v ust. § 498, podle kterého stavba, nejedná-li se o stavbu dočasnou, je součástí pozemku, není samostatnou věcí. Smlouvu musíte uzavřít písemně,  projevy vůle obou stran uveďte na jednu listinu a podpisy nechte úředně ověřit (stejnopis smlouvy se předkládá katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na vklad).

Daň platí kupující

Z převodu nemovité věci se odvádí daň z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření č. 340/2013 Sb. Sazba této daně je stejná jako u předcházející daně z převodu nemovitostí  4%, nicméně plátce u smlouvy kupní je vždy kupující.

Návrh na vklad vlastnického práva se podává na předepsaném formuláři, který si můžete stáhnout na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, k dispozici je také na jednotlivých pracovištích katastrálních úřadů. Z návrhu na vklad se platí správní poplatek dle z. č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, který aktuálně činí 1.000,- Kč.         

Jakou musí mít kupní smlouva formu?

Smlouva musí mít písemnou formu. Podle § 560 NOZ písemnou formu vyžaduje smlouva, kterou se převádí věcné, tedy v daném případě vlastnické, právo k nemovité věci, jako i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší. Smlouva, která není uzavřená písemně a není podepsaná, je neplatná.

Řízení před katastrálními úřady - ušetřím vám čas i peníze

Koupě, prodej či třeba darování nemovitostí s sebou nese spoustu nepříjemného papírování a příprav. Řízení před katastrálním úřadem je jednou z  nejdůležitějších součástí celého procesu a proto se vyplatí přizvat si na ní odborníka.

Snížíte tím riziko chybného zápisu či odmítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí a vaše žádost bude vyřízena ve standardní lhůtě, bez zbytečných prodlev. Postarám se o veškeré papírování, které se katastrálního řízení týče, přichystám smlouvu o darování/koupi/převodu práv a podobně, podám návrh na vklad a vyžádám si od vás veškeré dokumenty potřebné k zápisu. Pomohu vám s vypracováním nového návrhu i v případě, že katastrální úřad váš předchozí návrh zamítl.