Jak je to s výpovědí z nájmu movité věci?

A kdy můžete výpověď zrušit?

Právní úprava: § 2231 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

Veškeré věci, kterou nejsou klasifikovány jako nemovité, spadají do kategorie movitých věcí, která zahrnuje hmotné i nehmotné věci, tedy jak stroje, tak třeba práva. Smluvní strany uzavírají smlouvu o nájmu movité věci, kterou je možné vypovědět smlouvou, ze které vyplývá vůle skončit nájem. Po doručení výpovědi druhé straně, běží měsíční výpovědní lhůta. Výpověď musí být písemná pouze v případech uvedených v § 564, tedy pokud si to ujednají strany, nebo jestliže zákon vyžadoval pro vznik nájmu písemnou formu (např. nájem bytu).

Vypovědět pouze část předmětu nelze, s výjimkou případů, kdy spolu pronájem jednotlivých věcí nesouvisí. Podanou výpověď může nájemce zrušit pouze v případě, že dojde k druhé straně nejpozději současně s původním projevem. Po začátku výpovědní lhůty ji mohou zrušit obě strany po vzájemné dohodě.