Podáváte výpověď z nájmu?

Podívejte se, na co nesmíte zapomenout

Právní úprava: § 2286 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

Výpověď z nájmu je jednostranné právní jednání, kterým ukončujete nájemní vztah, a proto musí splňovat náležitosti kladené na právní jednání občanským zákoníkem. Výpověď musíte podat písemně a to jak v případě nájmu sjednaného na dobu určitou (§ 2229), tak na dobu neurčitou (§ 2231). Výpověď nezapomeňte podepsat.

Podle obecných ustanovení v občanském zákoníku § 1998 až 2000 můžete  závazek vypovědět, na základě dohody s druhou stranou, nebo pokud tak stanoví zákon. Závazek zaniká uplynutím výpovědní doby. V případě, že vypovídáte nájem bez výpovědní doby, zaniká závazek v momentě, kdy výpověď nabyde účinnosti.

Ohledně ustanovení o nájmu bytu platí zvláštní úprava výpovědi uvedená v § 2287 až 2291. Pronajímatel může smlouvu vypovědět jen ze zákonem stanovených důvodů (§ 2288).

Co musíte napsat do výpovědi?

Ve výpovědi musíte jasně specifikovat vůli k ukončení nájemního vztahu a výpovědní lhůtu, ve které má nájem skončit. Tato lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce a následuje poté, kdy výpověď došla druhé straně.

Výpovědní lhůta může být tříměsíční (podle § 2288) nebo dvouměsíční (např. podle § 2283) a po jejím uplynutí zaniká nájemní vztah. Nájemce podává výpověď bez udání důvodu, pronajímatel důvod uvádí (v § 2288). Bez uvedení důvodu může pronajímatel vypovědět nájem např. podle § 2283 odst. 1. V tomto případě pronajímatel ve smlouvě uvádí pouze projev vůle k výpovědi bez uvedení důvodu, musí uvést výpovědní lhůtu, její délku, případně její počátek.