Nevede k vaší nemovitosti žádná cesta?

I na takové případy pamatuje zákon

V případě, že k vaší nemovitosti nevede žádná cesta a vy ji kvůli tomu nemůžete řádně užívat, je na místě uzavřít s vlastníkem sousedního pozemku smlouvu o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty. Jedná se o dvě nejčastěji používané služebnosti, které se zpravidla zřizují zároveň.

Občanský zákoník upravuje další druhy služebností, zejména služebnost inženýrských sítí, právo zřídit na služebném pozemku nebo přes něj vést vodovodní, energetické a další vedení. Od právní úpravy služebnosti se lze smluvně odchýlit pouze tehdy, pokud to výslovně umožňuje.

Pozemková služebnost je zřizována k tíži určitého pozemku (služebný pozemek) ve prospěch vlastníka jiného pozemku (panující pozemek). Pozemková služebnost zásadně přechází na nového vlastníka panujícího pozemku.

Lze zřídit osobní služebnost?

Služebnost je možné zřídit i jako osobní. V takovém případě je služebnost opět zřizována k tíži určitého pozemku (služebný pozemek), ale ve prospěch určité konkrétní osoby. Osobní služebnost je vázána na tuto osobu, je v zásadě nepřevoditelná a zaniká nejpozději smrtí této osoby. Pokud se služebnost zřizuje k věci zapsané ve veřejném seznamu (např. v katastru nemovitostí), vznikne až zápisem do takového seznamu.

Na vyhotovení smlouvy, které bude přikládáno k návrhu na vklad do katastru nemovitostí, potřebujete úředně ověřené podpisy obou stran.