Podnájem a nájem není synonymum.

Co je pro podnájemní smlouvu klíčové?

Právní úprava: § 2215 a § 2216 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

Smlouvou o podnájmu umožňuje nájemce třetí osobě užívat byt nebo dům za úplatu, podnájemné. Oprávnění je možné ukončit v případě smlouvy na dobu určitou i na dobu neurčitou. Nájemce odpovídá za jednání této osoby stejně, jako kdyby v bytě/domě bydlel sám. Podnájem bytu nepodléhá stejné ochraně jako nájem bytu. V případě, že zanikne nájemci nájem, například výpovědí, zaniká také podnájem.

Pokud nájemce smlouvu uzavře bez vědomí pronajímatele, hrubě tím porušil povinnosti a způsobuje tím pronajímateli vážnější újmu. Podle občanského zákoníku smlouva nemusí mít žádné zvláštní náležitosti, zákoník neurčuje ani podmínky, jejichž porušení by vedlo k neplatnosti smlouvy. Stanoví pouze předpoklady pro její uzavření.