Smlouva o převodu družstevního podílu

Zkontrolujte si i nájemní smlouvu

A vyžádejte si potvrzení o bezdlužnosti

Právní úprava: § 599 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“).

V případě, že si chcete pořídit byt, který je družstevní, čeká vás uzavření smlouvy o převodu družstevního podílu.  ZOK upravuje obecně převod družstevního podílu v ustanoveních § 599 až 601. Družstevní podíl může být převeden pouze na osobu, která se dle zákona nebo stanov může stát členem družstva (§ 599 ZOK,) s tím že pokud osoba podmínky stanov bytového družstva splňuje, dle ZOK v ust. § 736 odst. 1 převoditelnost družstevního podílu nelze omezit ani vyloučit. Za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny, ručí převodce.

Podívejte se na vzorovou strukturu smlouvy
  • Identifikace smluvních stran (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. jiná doručovací adresa účastníků),
  • Specifikace družstevního podílu (názvem obchodní firmy bytového družstva dle obchodního rejstříku, sídlo, identifikační číslo, osoba/osoby oprávněné za družstvo jednat). Doporučuje se specifikaci družstevního podílu spojit též s uvedením nájemní smlouvy (datem uzavření) a specifikací družstevního bytu převodce (číslem, rozlohou, uspořádáním, podlahovou plochou), který je s převáděným družstevním podílem spjat.
  • Vzájemné projevy vůlí převodce a nabyvatele, tj. projev vůle převodce převést na nabyvatele předmětný družstevní podíl a naopak projev vůle nabyvatele družstevní podíl přijmout.
  • Úplata (cena) za družstevní podíl není podstatnou náležitostí smlouvy, nebude-li stanovena vůbec nebo bude-li ve výši 0,-Kč, bude se jednat o převod bezúplatný. Je-li úplata sjednána, je třeba stanovit její splatnost.
  • Stanovení termínu předání a převzetí družstevního bytu vč. ustanovení o tom, že při předání/převzetí bude na místě sepsán předávací protokol s uvedením čísel měřidel (teplo, voda, elektřina, plyn, apod.) a naměřených hodnot ke dni předání/převzetí.
  • Podpisy účastníků (nevyžaduje se úředně ověřený podpis).

Doporučení:

Vzhledem ke skutečnosti, že dochází k převodu nájmu společně s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu, doporučuji před uzavřením smlouvy o převodu družstevního podílu prostudovat samotný text smlouvy o nájmu.

S nájmem družstevního bytu dochází i k převodu všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním bytu, na nabyvatele. Z důvodu ochrany zájmů bytového družstva pak převodce ručí za veškeré dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Z téhož důvodu doporučuji klientům, aby si před uzavřením smlouvy vyžádali od dotčeného bytového družstva tzv. potvrzení o bezdlužnosti. 

Ve vztahu ke způsobu zaplacení úplaty za převod družstevního podílu zpravidla doporučuji smlouvu nastavit tak, aby byla navázána na složení úplaty do advokátní/notářské úschovy, kdy podmínkou jejího uvolnění v prospěch převodce se váže na předložení advokátovi/notáři originálu uzavřené smlouvy, kde bude vyznačeno její doručení bytovému družstvu (podpisem oprávněné osoby, razítkem družstva).