Obdarovaný se zachoval hrubě?

Dar můžete odvolat pro nevděk

Odvolání daru pro nevděk je podle Nového občanského zákoníku možné v případě, kdy obdarovaný dárci ublíží úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. Pokud dárce obdarovanému nepromine, může od smlouvy ustoupit.

Odvolání daru pro nevděk je však vždy nezbytné předem pečlivě posoudit, zda skutečně byly splněny všechny zákonné předpoklady. Základním předpokladem je skutečnost, že obdarovaný dárci ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy.

Běžné neshody nestačí

Posouzení otázky, zda v konkrétním případě došlo k naplnění těchto zákonných předpokladů, bude vždy záviset na okolnostech konkrétního případu. Důvody pro odvolání daru pro nevděk v textu dostatečně popište.

Otázku, nakolik přísně bude ze strany soudů v soudních sporech posuzováno splnění výše uvedených zákonných předpokladů a zda budou soudy zastávat spíše extenzivní či restriktivní výklad daného ustanovení zákona, ukáže až praxe.

S ohledem na zásadu právní jistoty se však domnívám, že v soudní praxi nebude zastáván extenzivní výklad a soudy budou trvat na tom, že předmětné ustanovení lze aplikovat pouze u skutečně zjevného porušení dobrých mravů. Běžné neshody mezi dárcem a obdarovaným ani pouze subjektivní pocit dárce s ohledem na princip právní jistoty nebude dostačující.

Nevděk vůči osobě blízké

I když obdarovaný je vděkem vázán pouze k dárci, za nevděk lze považovat i porušení dobrých mravů k osobě, která je obdarovanému blízká (k osobě blízké viz § 22 NOZ), budou-li to odůvodňovat okolnosti konkrétního případu. Zde opět bude záviset na konkrétní životní situaci a na vývoji aplikační praxe.  Podle § 2073 NOZ, činí nevděk obdarovaného nepoctivým držitelem. 

Odvolat dar může dárce jeden rok ode dne, kdy mu obdarovaný ublížil, případně od chvíle, kdy se o ublížení dozvěděl. V případě smrti dárce může do jednoho roku odvolat dar dědice zesnulého za podmínek stanovených v § 2074 NOZ, pozdější odvolání daru je složitější – pokud proti němu dárce namítne, soud již k odvolání daru nepřihlédne (§ 2075 NOZ).