Nezaleží, kdo vydělává víc.

Příjem obou manželů je společné jmění

Největším problémem při rozvodu často bývá rozdělení společného jmění manželů. Pokud neexistuje předmanželská smlouva, nebo jiné smlouvy modifikující společné jmění manželů, oba manželé mají nárok na stejný podíl majetku.

Smlouvy modifikující společné jmění  manželů

Majetek, který manželé získají během manželství, až na výjimky (dědictví, restituce a majetek nabytý darem), spadá do společného jmění manželů. Rozsah společného jmění jde však smlouvami zúžit, díky čemuž se dá předcházet obtížím při dělení majetku.

Jednou ze smluv je předmanželská smlouva, kterou manželé vyloučí ze společného jmění majetek, který je ve výhradním vlastnictví jednoho z partnerů, slouží také jako ochrana před případnými dluhy partnera. Zúžení společného jmění manželů je smlouva, která z již nabytého majetku udělá majetek patřící výlučně jednomu z manželů. Při rozšíření společného jmění manželů se z majetku, který patřil pouze jednomu z manželů, stává společné jmění.

Smlouvou můžete uspořádat majetkové vztahy i pro případ zániku manželství. Pokud by se týkala i zániku manželství v důsledku smrti, považuje se smlouva za smlouvou dědickou, pokud má její náležitosti. Věcný rozsah smlouvy upravující společné jmění manželů je, jak tomu bylo v dosavadní úpravě, obvyklé vybavení domácnosti, s výjimkou uvedenou v § 718 odst. 3 občanského zákoníku.

Je možné společné jmění omezit?

S výjimkou obvyklého vybavení domácnosti může společné jmění manželů omezit či zrušit soud, pokud je pro to závažný důvod dle § 724 občanského zákoníku. Majetkové vypořádání upravují podmínky a pravidla v § 736 a násl. občanského zákoníku. Občanský zákoník v § 737 pamatuje i na třetí osobu, která by byla v případě dohody o vypořádání dotčena – může se domáhat, aby soud vyslovil, že vypořádání je vůči němu neúčinné. 

K vypořádání musí dojít do tří let

V případě, že se manželé nedohodnou, může za ně rozhodnout soud, který rozhoduje podle stavu, kdy nastaly účinky zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. Řízení bude vedeno v režimu občanského soudního řádu. K vypořádání majetku musí dojít do tří let, jinak nastupuje zákonná  domněnka, podle které platí, že (§ 741):

a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,
c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

V případě, že se manželé nedohodli a nastupuje zákonná domněnka.

Kdy je potřeba písemná forma?

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů vyžaduje písemnou formu pouze tehdy, je-li uzavírána za trvání manželství nebo je-li jejím předmětem věc, u které převodní smlouva o takové věci vyžaduje písemnou smlouvou (typicky nemovitá věc). Dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo. Je-li však předmětem vypořádání věc, která se zapisuje do veřejného seznamu, nabývá dohoda právních účinků v části týkající se této věci zápisem do veřejného seznamu.

Dohoda o vypořádání vyžaduje písemnou formu mimo jiném, pokud je předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu vlastnického práva.