CO BY KLIENTI MĚLI VĚDĚT 

Základním předpokladem pro skutečně věcné projednání každého konkrétního problému klienta hned při první schůzce, je přinést co možná nejvíce podkladů, které se k věci mohou vázat a tyto doplnit dalšími informacemi (jak se co událo, apod.).  Klienti se z pochopitelných důvodů často nevyznají v tom, co je, či není podstatné, a proto je vždy lepší, přinese-li klient podkladů spíš více, než méně.  Zručný advokát se v podkladech velmi rychle zorientuje a je schopen podklady ihned protřídit a vybrat ty podstatné.  Řešení problému to značně urychlí a není třeba se proto scházet opakovaně, což má rovněž i vliv na cenu právní pomoci, zejména, je-li účtována hodinovou sazbou. 

Práce advokáta spočívá ve vyhodnocování skutkových informací od klienta v rámci konkrétního problému a jejich následné aplikaci na platnou právní úpravu.  Z takového procesu zpravidla vzejde konkrétní doporučení, opřené o kvalifikovaný právní názor advokáta.  Je pravdou, že ne vždy se takový závěr setká s laickou představou klienta o řešení problematiky.  Nicméně i takový fundovaný závěr advokáta, jakkoliv s ním klient nemusí vnitřně souhlasit, představuje poskytování právní pomoci, neboť může klienta přinejmenším odradit od uskutečnění nevhodných (a často nevratných) právních kroků tzv. "na vlastní pěst", s neblahými finančními i jinými důsledky.  Je nanejvýš žádoucí a potřebné, aby klient sdělil advokátovi vše, co o věci ví, co je mu známo, a aby mu nic nezamlčel (např. proto, že se klient obává, že by v očích advokáta nevypadal dobře).  Advokát, jako profesionál v oboru, rozhodně nebude klienta takto hodnotit, a naopak se bude snažit s informací dále pracovat.  Pokud nebude mít advokát možnost s takovou informací pracovat hned od začátku, nebude mít objektivní a ucelené informace o problému a může se stát (stává se to), že např. v průběhu soudního řízení je taková skutečnost odhalena nebo je na ni protistranou poukázáno a může to vést ke ztrátě sporu. Důležité je, že žádný klient se nemusí obávat, že cokoliv v rámci spolupráce advokátovi prozradí, se dozví někdo jinýVšechny informace mezi advokátem a klientem jsou chráněny zákonnou povinnosti mlčenlivosti.  Advokát je nikdy a nikomu bez předchozího písemného souhlasu klienta neprozradí, a to ani jsou-li po něm žádány ze strany státních orgánů (soudy, policie, apod.).  Přísná důvěrnost informací mezi advokátem a klientem je základním předpokladem výkonu advokacie.