Darovací smlouvu můžete odvolat.

V případě nepředvídatelné události

Darovací smlouvou můžete na někoho převést vlastnická práva k vaší nemovité věci. Podle nového občanského zákoníku nejsou předměty vyčnívající nad povrch pozemku samostatnými věcmi v právním smyslu, budovy, jako například bytové domy, jsou jen součástí pozemku, na kterém stojí. A tomu musí odpovídat formulace nemovité věci jako předmětu vlastnického převodu. Darovací smlouva musí mít písemnou formu.

Odvolání z důvodu nouze či nevděku

Obdarovaný získává vlastnická práva zápisem do katastru nemovitostí, a to zpětně k okamžiku podání návrhu na vklad. Dárce musí dar odevzdat, nemusí ale platit úrok z prodlení (§ 2057 odst. 2 NOZ). Obdarovaný tak může požadovat jen samotný dar.

V případě, že dojde po uzavření smlouvy k nepředvídatelné události, která dárci změní životní podmínky, kvůli kterým není nadále spravedlivé po něm požadovat splnění slibu, dárce se může z povinnosti darovat nemovitost vyvázat. Dárce může dar odvolat z důvodu nouze  (§ 2068 a násl. NOZ), nebo pro nevděk (§ 2072 NOZ). V praxi darování nemovitostí to může vyvolat domáhání se vrácení daru žalobou na určení vlastnického práva.

NOZ se zabývá platností darování, zejména z pohledu svéprávnosti dárce, ale také z pohledu různých typů závislosti dárce na obdarovaném. Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení, nebo jinak přijímal jeho služby.

Darovací smlouva se zřízením výměnku

Při převodu nemovitosti může dárce do darovací smlouvy vložit ustanovení o výměnku, kterým si vlastník nemovitosti vymiňuje práva sloužící k zaopatření na dobu určitou, jako je například poskytování stravy po dobu života či právo k doživotnímu užívání nemovitosti.

Osoba zavázaná k výměnku přispěje pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi. Tuto povinnost mu ukládá zákon a může jí nahradit zprostředkováním umístění výměnkáře ve zdravotnickém nebo jiném podobném zařízení. Dle ustanovení ve smlouvě se poté určí, kdo tuto pomoc hradí. Pakliže není řečeno jinak, hradí si ji výměnkář sám.

Výměnek se prodejem nezruší

Výměnek se zapisuje do katastru a není možné ho proti vůle dárce zrušit. Pokud se tedy obdarovaný rozhodne nemovitost prodat, povinnosti z výměnku musí dodržovat i nový majitel.

Tato specifická darovací smlouva musí obsahovat zákonné náležitosti určení smluvních stran osoby dárce a obdarovaného, předmětu daru, projevu vůle převést vlastnické právo k věci bezplatně a dobrovolně a určení obsahu výměnku, příp. práva a povinnosti obou stran z výměnku vyplývající.

Řízení před katastrálními úřady - ušetřím vám čas i peníze

Koupě, prodej či třeba darování nemovitostí s sebou nese spoustu nepříjemného papírování a příprav. Řízení před katastrálním úřadem je jednou z  nejdůležitějších součástí celého procesu a proto se vyplatí přizvat si na ní odborníka.

Snížíte tím riziko chybného zápisu či odmítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí a vaše žádost bude vyřízena ve standardní lhůtě, bez zbytečných prodlev. Postarám se o veškeré papírování, které se katastrálního řízení týče, přichystám smlouvu o darování/koupi/převodu práv a podobně, podám návrh na vklad a vyžádám si od vás veškeré dokumenty potřebné k zápisu. Pomohu vám s vypracováním nového návrhu i v případě, že katastrální úřad váš předchozí návrh zamítl.