[skoč na navigaci]

Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Vlastimila Šipla poskytuje generální právní služby se zaměřením zejména na právo obchodní, konkurzní, občanské, rodinné, pracovní, trestní, smluvní právo, soudní spory a podobně.

Advokát je dále oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem, a proto klient nemusí z tohoto důvodu ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta. Navíc klientům, pro něž advokát smluvní dokument připravil (a kde vyžaduje zákon úřední ověření podpisu) není tato služba účtována, nedohodnou-li se  strany jinak (zejména u většího počtu účastníků).

Rozvod manželství, majetkové vyrovnání

Dlouhodobě spolupracujeme s portálem rozchod.cz, který je prvním internetovým portálem na českém trhu, který si klade za cíl usnadnit cestu všem, kteří se již rozhodli rozvést (manželé) anebo rozejít (nesezdaný pár).


S ohledem na dosavadní praxi advokát tedy poskytuje v jazyce českém a anglickém níže uvedené právní služby:


Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev
 • organizace a řízení valných hromad
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • obchodní závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • problematika cenných papírů, směnky, šeky
 • úschovy cenných papírů a jiných listin
 • ochrana před nekalou soutěží

Konkurzní právo

 • návrhy na prohlášení konkurzu
 • zastupování klienta v konkurzním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
 • zastupování konkurzních věřitelů ve věřitelských výborech
 • zastupování v incidenčních sporech

Občanské právo

 • smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • prohlášení vlastníka budovy
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • závazky a pohledávky
 • nájemní vztahy týkající se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
 • náhrada škody, uplatňování nároku na náhradu škody
 • smlouvy o výstavbě

Rodinné právo

 • zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy a stanovení výživného), vypracování dohod
 • zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela

Pracovní právo

 • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • příprava pracovněprávních dokumentů - pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády
 • vznik, změna a zánik pracovního poměru

Trestní právo

 • obhajoba klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Procesní právo

 • řízení před obchodním rejstříkem
 • řízení před katastrálním úřadem
 • řízení před živnostenským úřadem
 • jiná správní řízení
 • občanské soudní řízení
 • rozhodčí řízení
 • ústavní stížnosti

Advokát Mgr. Vlastimil Šipl

Advokát Brno Mgr. Vlastimil Šipl

Mgr. Vlastimil Šipl je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. V současné době vykonává advokacii jako samostatný advokát.
Advokát »


Navigace


Mgr. Vlastimil Šipl, advokát

generální právní služby

Moravské náměstí 15 ("Muzejka"), Brno

kontaktní údaje »


© 2007-2018 Mgr. Vlastimil Šipl | design a kód Petr Dvořák

TOPlist